Blijf op de hoogte van de laatste vegatrends

Laatste nieuws weten over nieuwe vegan producten? Weten wanneer de leukste events zijn? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief en word een kennisbron van vegafeiten!
Jouw e-mailadres
Jouw voornaam

Donateursvoorwaarden Stichting Viva Las Vega’s

Donateursvoorwaarden en voorwaarden welkomstgeschenken

 1. Algemeen

1.1 Deze donateursvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle donateursovereenkomsten met betrekking tot het stichting Viva Las Vega’s, Cornelis Matelieffstraat 1, 1335 RL Almere, Kamer van Koophandel nummer: 53813596  te Almere, hierna ook te noemen “stichting Viva Las Vega’s.” en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de aflevering van welkomstgeschenken door stichting Viva Las Vega’s.

1.2 De donateur wordt geacht door het aangaan van een donateurschap geleverd door stichting Viva Las Vega’s, deze voorwaarden te accepteren.

1.3. stichting Viva Las Vega’s garandeert dat het geleverde donateurschap beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze donateursvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze donateursvoorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De donateur dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 stichting Viva Las Vega’s. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze donateursvoorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.7 Contact met de donateursadministratie kan worden opgenomen via de volgende manieren: telefonisch via 036-7852929 op dinsdag en donderdag, schriftelijk naar de donateursadministratie, Cornelis Matelieffstraat 1, 1335 RL Almere of via de mail aan: administratie@viva-las-vegas.nl

 1. Nieuwe donateurschappen

2.1 Een nieuw donateurschap  gaat in als de eerste incasso vanaf de rekening van de donateur heeft plaatsgevonden.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe donateur het afgelopen half jaar geen donateurschap heeft gehad bij het stichting Viva Las Vega’s. Indien dit wel het geval is, wordt het donateurschap aangegaan zonder recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van de eerste gelukte incasso aan de donateur verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de donateur daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 De donateur kan contact opnemen met de donateursadministratie indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5 Stichting Viva Las Vega’s is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 1. Duur en opzegging van het donateurschap

3.1 Een donateurschap wordt aangegaan voor de periode van minstens 1 jaar en wordt daarna – behoudens opzegging (uiterlijk 1 maand voor afloop van de eerste donateursperiode)- automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding. Binnen het eerste donateursjaar kan het donateurschap alleen uiterlijk 1 maand voor het einde van de termijn worden opgezegd. Dit kan telefonisch, per mail en schriftelijk.

3.2 Bij automatische verlenging wordt het donateurschap omgezet in een donateurschap voor onbepaalde tijd. Opzegging van het donateurschap na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan telefonisch, per mail en schriftelijk.

 1. Betaling donateursbijdrage en wijze van betaling

4.1 Betaling van de donateursbijdrage dient via automatische incasso  te verlopen. De vervolgtermijnen van het donateurschap vinden plaats via automatisch incasso en worden geïncasseerd van het rekeningnummer dat bij stichting Viva Las Vega’s bekend staat.

4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het donateurschap ook na aanmaning niet ontvangen is, is stichting Viva Las Vega’s. gerechtigd het donateurschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3 Bij beëindiging van het donateurschap voor onbepaalde tijd voor het einde van de termijn waarvoor u de donateursbijdrage heeft betaald, heeft u recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigd bedrag voor het genoten donateurschap en het reeds betaalde bedrag. Het te restitueren bedrag wordt uiterlijk 56 dagen na beëindiging van het donateurschap automatisch bijgeschreven op het rekeningnummer van de donateur dat bij stichting Viva Las Vega’s bekend staat.

4.4 De prijzen van donateursbijdrage zijn in euro’s en zijn vrijgesteld van BTW.

 1. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Stichting Viva Las Vega’s. is verantwoordelijk voor de verwerking van de donateursgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe donateurschappen met als doel om:

 1. i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen stichting Viva Las Vega’s en de donateur
 2. ii) om een administratie bij te houden van alle donateurs en

iii) om relevante aanbiedingen te doen van stichting Viva Las Vega’s

Stichting Viva Las Vega’s respecteert de privacy van haar donateurs. De donateur erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Wij nemen de gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de gesloten overeenkomsten, zoals de donateursadministratie. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om de donateur  op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen.

De donateursgegevens kunnen samen met hun informatie worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op de interesses af te stemmen. De gegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven (derden) voor het verstrekken van relevante informatie en/of aanbiedingen. Bij het opgeven van de donateurs gegevens, kan de donateur bezwaar maken tegen beschikbaarstelling van de gegevens aan derden. Ook kan de donateur de eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kan contact opgenomen worden met de donateursadministratie worden.

 1. Welkomstgeschenken

6.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform overeenkomst zijn geleverd, dient de donateur de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. Stichting Viva Las Vega’s raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen te melden via telefoon, mail of brief. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft stichting Viva Las Vega’s het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

6.2 Alle welkomstgeschenken zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de donateur daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand na het aangaan van het donateurschap, bericht. Wanneer een welkomstgeschenk niet meer geleverd kan worden krijgt de donateur daarvan ook bericht. Er wordt dan een alternatief aangeboden.

6.3 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Stichting Viva Las Vega’s kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

6.4 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de donateur recht op een alternatief geschenk.

6.5 Voor het ontvangen van welkomstgeschenken geldt de voorwaarde dat de donateur minstens 1 jaar maandelijks of jaarlijks de afgesproken donateursbijdrage van een minimumbedrag van 5 euro per maand of 60 euro per jaar betaalt. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan wordt, bijvoorbeeld bij het herhaaldelijk storneren van een automatische incasso, kan Viva Las Vega’s de kosten van het welkomstgeschenk in rekening brengen.

 1. Klachten

7.1 De donateur dient klachten over welkomstgeschenken zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan stichting Viva Las Vega’s.

 1. Aansprakelijkheid

Stichting Viva Las Vega’s is uitsluitend aansprakelijk voor door de donateur geleden schade indien deze schade aan stichting Viva Las Vega’s. is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van stichting Viva Las Vega’s. komt. stichting Viva Las Vega’s is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door donateur van enig door stichting Viva Las Vega’s geleverde welkomstgeschenken , tenzij stichting Viva Las Vega’s. aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. De donateursvoorwaarden, waaronder donateursbijdragen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

Stichting Viva Las Vega’s is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van stichting Viva Las Vega’s gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van stichting Viva Las Vega’s, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van stichting Viva Las Vega’s maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Het is donateur niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat stichting Viva Las Vega’s aan donateur  verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen stichting Viva Las Vega’s en donateur.

 1. Overige bepalingen

Op deze donateursvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze donateursvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 mei  2017. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Jouw e-mailadres
Jouw voornaam
Secure and Spam free...